Členství     

Informace pro všechny, kteří by chtěli rozšířit naše řady.

 

Především máme zájem pouze o lidi s aktivním přístupem k věci.

To znamená, že jsou u nás vítání všichni příznivci především motocyklového sportu-samozřejmě všichni, kteří aktivně závodí i ti kteří jezdí jen rekreačně, ale hlavně mají zájem podílet se aktivně jak na práci související přímo s činností AMK např. s motocrossovými závody (příprava, pořádání, úklid tratě), ale i na akcích, pořádaných v rámci naší obce (dětský den, atd.), při  kterých naše sdružení většinou spolupracuje s  ostatními zájmovými spolky v obci.

Pokyny k přihlášce nového člena AMK-MEDLOV

(přihláška ke stažení zde: Přihláška člena ,  nebo žádat u předsedy)

 

Pro všechny členy AMK-Medlov závazně platí  “Stanovy Ústředního automotoklubu České republiky  ( k přečtení u předsedy, nebo na http://www.uamk-cz   – kde jsou i další důležité informace týkající se ÚAMK a činnosti jednotlivých klubů)

Výhody členství : http://www.uamk.cz/index.php/asistencni-sluzby-uamk/ceska-republika

Veškeré podmínky členství viz. níže: Výňatek ze stanov

Roční členský příspěvek 500,- kč   (250,-kč  odvod základní organizaci ÚAMK ČR)

Další rodinný člen a mládež do 18-ti let 100,-kč

 

Základní informace:    

 

Předseda :            Antonín Vyroubal, Medlov 80,   tel.: 605 262 167 tonda.v@volny.cz

 

Místopředseda :  Leopold Majtner, Medlov 123, tel.: 737 190 681        leos.maj@seznam.cz

 

 

Sídlo: Medlov 80, 783 91

Reg.číslo klubu : 0000948

IČO : 75129116

Den vzniku : 30.1.2008

 

VÝŇATEK ZE STANOV

 

Článek 8 – Vznik členství

 1. Členem ÚAMK se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, bez rozdílu národnosti, politické a státní příslušnosti, pokud se aktivně podílí na rozvoji motorismu, sympatizuje s cíli ÚAMK a uznává jeho stanovy.
 2. Člen ÚAMK má právo:
  1. Na čestné členy se nevztahuje ustanovení odst.1 písm.c) d).
  2. Člen ÚAMK je povinen:
   1. dodržovat stanovy organizace,
    1. Na čestné členy se nevztahuje ustanovení odst. 1 písm. c).
    2. Členství v ÚAMK zaniká:
     1. O vyloučení člena podle odst. 1., písm. c), rozhoduje organizační složka u níž je člen v době rozhodování v registraci.
 1. Členství v ÚAMK je dobrovolné. Vzniká registrací přihlášky a zaplacením členského příspěvku za příslušné období.. Dokladem o členství je platná členská nebo klubová karta, nebo jiný členský dokument.
 2. Čestné členství vzniká schválením příslušným orgánem.

Článek 9 – Práva členů

  • využívat výhod vyplývajících z členství v organizaci,
  • podílet se na práci a rozvoji organizace, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků,
  • volit a být volen do orgánů ÚAMK (dospělí),
  • domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů.

Článek 10 – Povinnosti členů

  • chránit zájmy a dobré jméno organizace a chránit její majetek,
  • platit řádně a včas stanovené členské příspěvky.

Článek 11 – Zánik členství

  • vystoupením člena, které musí mít písemnou formu,
  •  nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši nejpozději do 6ti měsíců po době splatnosti,
  • vyloučením člena na základě porušení čl. 10 stanov,
  • úmrtím člena,
  • zánikem organizace.

Seznam motocyklových odborností evidovaných v Ústředním automotoklubu ČR

(kompletní seznam viz.: http://www.uamk-cz)

Silniční moto

Enduro

Motokros

Superkros

Supermoto

Motoskijöring

Trial

Plochá dráha

Dragstery-moto

Sportovní mototuristika

Mototuristika