Kalendář-propozice 2018

MORAVSKÉ DRAPÁK 2018

Kalendář :

14.04. – Medlov

05.05. – Horní Město

19.05. – Zábřeh – Račice

09.06. – Šternberk

15.09. – Zábřeh – Račice

29.09. –  Horní Město

13.10. – Medlov

 Celkové vyhlášení výsledků seriálu bude po posledním závodu v Medlově dne 13.10. 2018.

Kategorie: 

Moravské Drapák se pojede v těchto kategoriích:

MX2(125 2T + 250 4T) – Hobby !!

MX1 (250 2T …) – Hobby !!

VETERÁN „A“  (40 – 49 let) – Bez omezení výkonnosti

VETERÁN „B“ (50 – 100 let) – Bez omezení výkonnosti

PROFI – bez omezení kubatury a výkonnosti.

Volné kategorie: jen na vybraných tratích !!!!! (záleží na pořadatelích závodů)

KAT. DĚTI DO 12 LET- motocykl pitbike do obsahu 125 ccm kola max. 14/12 a jakýkoliv „japonec do obsahu 65 ccm

PITBIKE  OPEN – bez omezení kubatury, výkonnosti a věku kola max. 14/12

 Prohlášení jezdce o účasti na vlastní nebezpečí:

  1. Jsem si vědom/a všech rizik, která souvisí s provozem,organizovaného tréninku a jsem plně způsobilý/á k právním úkonům.
  2. Platnost prohlášení na pořádání sportovní akce konané: V……………….. dne ……..……     v prostorách tréninkové tratě „……………………“ se účastním dobrovolně a na vlastní riziko při vědomí skutečnosti, že podmínkou účasti je můj dobrý zdravotní stav.
  1. Mám sjednáno úrazové nebo zdravotní pojištění kryjící případně vzniklé škody na zdraví a životě nebo náklady na lékařské ošetření a hospitalizaci (např. VZP, komerční IN, Amcico apod.).
  2. V případě vzniku majetkové újmy – škody na mé straně v souvislosti s mou účastí nebudu požadovat náhradu vzniklé škody od pořadatele.
  3. Nenastoupím k závodu pod vlivem alkoholu event. jiné návykové látky a rovněž nebudu v průběhu závodu těchto zdraví ohrožujících látek požívat.
  4. Plně odpovídám za chování celého svého doprovodu včetně rodinných příslušníků, jež se pohybují v depu závodních vozidel.
  5. Jsem v plné míře obeznámen/a se sportovními i technickými pravidly tohoto sportovního podniku a v jeho průběhu se jimi budu řídit.
  6. Jsem si vědom/a toho, že si musím počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním prostředí (§ 415 Občanského zákoníku).
  7. Jsem si vědom/a, že v případě porušení této povinnosti jsem právně odpovědný/á za vzniklé škody na životě i zdraví svém, ostatních účastníků akce i třetích osob (§420 odst. 1 Občanského zákoníku) a současně se v takovém případě zříkám vůči pořadateli i ostatním účastníkům všech nároků na náhradu škody.
  8. Potvrzuji, že jsem toto prohlášení  přečetl/a a rozumím mu a souhlasím se všemi body tohoto prohlášení.

Pořadatelé seriálu si vyhrazují právo přeřadit jezdce hobby do kategorie profi !!!

Pořadatel závodu se zavazuje že:

Informace o závodnících budou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména

se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od závodníků budou užity výhradně pro vnitřní potřebu pořadatele a nebudou poskytnuty třetím osobám

Jméno a příjmení jezdce:……………………….

Podpis jezdce:………………………………………

Podpis pořadatele……………………………….

Každý účastník organizovaného tréninku bude požádán o podpis, v případě nesouhlasu nebude možné jeho vpuštění na trať.

 

Systém tréninků a jízd:

Tréninky jsou povinné. Při nedodržení nebude jezdec připuštěn ke startu . Trénink bude pro jezdce pouze v kategorii, ve které je do organizovaného tréninku přihlášen. Pokud bude přistižen v jiné kategorii, dojde k vyloučení z organizovaného tréninku.

Trénink pro všechny kategorie bude 2 x 10 minut.

Kat. MX2 – hobby :      2 x 15 minut  +  2 kola

Kat. MX1 – hobby :      2 x 15 minut  +  2 kola

Kat. VETERÁN 40+ :  2 x 12 minut + 2 kola

Kat. VETERÁN 50+ :  2 x 12 minut + 2 kola

Kat. PROFI                  2 x 20 minut + 2 kola

Kat. PITBIKE  OPEN :2 x 12 min. + 2 kola

Kat. DĚTI                    2x 10 min. + 1 kolo

Bodování:

25,22,20,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 (1-20 místo)

Při rovnosti bodů z obou rozjížděk rozhoduje lepší  umístění z jednotlivých jízd organizovaného tréninku, potom druhá jízda.

Body se budou každému jezdci udělovat pouze po odjetí 50% rozjížďky !!!

Výsledkem seriálu je celkový bodový zisk ze všech jízd organizovaného tréninku. Při rovnosti bodů rozhoduje více lepších umístění, popřípadě umístění v posledním dílu organizovaného tréninku.

Výsledky po každém organizovaném tréninku se vyhlašují do 5.      místa   

Celkové výsledky seriálu se po skončení sezóny vyhlašují do 5. Místa

Na základě celkových výsledků celé sezóny postoupí první tři jezdci z kategorie hobby (MX1 a MX2 do kategorie PROFI.

Pořadatelé seriálu si vyhrazují právo přeřadit jezdce hobby do kategorie profi i na jednotlivých dílech organizovaného tréninku !!!!!!!!

 

Řazení na start 1. jízdy bude podle přihlášení (internet), do druhé jízdy podle výsledků z 1. jízdy . V dalších dílech seriálu, podle průběžného pořadí seriálu.

Startovat ve dvou kategoriích jen po dohodě s pořadatelem. Jezdec startující ve dvou kategoriích má právo na slevu 50%.

Příspěvek:  

Dobrovolný dar, který bude použit na úpravu tratě jednotlivých pořadatelů je stanoveno pro kategorie:

MX2                           500 kč

MX1                           500 kč

Veterán A+B              500 kč

Profi                           500 kč

Pitbike open               400 kč

Děti + pitbike děti       400 kč

Za nezletilého účastníka organizovaného tréninku podává přihlášku na každém organizovaném tréninku jeho zákonný zástupce. Po celou dobu konání zákonný zástupce nezletilého závodníka plně odpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

Přihlášky st. čísel:

Způsob přihlášení je přes E-mail : jarka@immax.cz

Předmět mailu: přihláška MD2018

Obsahem přihlášky musí být: Jméno, Příjmení. Startovní číslo, kategorie ve které bude jezdec startovat.

Startovní čísla:

Účastníci jsou povinni nastupovat do závodu s čitelnými čísly. O čitelnosti startovního čísla rozhoduje časoměřič a jeho stanovisko je konečné. Jezdec s nevyhovujícím číslem na motorce nebude připuštěn do závodu. Každý jezdec bude mít povinně zádové číslo, které bude stejné jak na motorce. Při nedodržení nebude jezdec připuštěn do jízd !!

Jezdci, kteří se zůčastnili seriálu v roce 2017 mají přednost u čísla, které měli v minulé sezóně. Rezervace startovních čísel z loňského ročníku bude pouze do 31.3. 2018. Poté bude číslo uvolněno ostatním zájemcům.

Každý jezdec bude mít své vlastní, které si zaregistruje na všechny závody seriálu 2017. Již zarezervovaná startovní čísla každé kategorie budou průběžně zveřejňována na  webových stránkách : www.amk-medlov.cz nebo na facebooku AMK Medlov

Organizátor organizovaného tréninku  je oprávněn vzhledem k bezpečnosti závodníků a bezproblémovému průběhu upravit časový rozvrh a starty jednotlivých kategorií. Změny budou oznámeny při rozpravě.

Každý účastník seriálu spadá pod pravomoc organizátora , jehož pokyny se musí řídit. Každý účastník vstupuje do organizovaného tréninku dobrovolně a na vlastní nebezpečí a zříká se nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti s organizovaným tréninkem. Organizovaného tréninku se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky, duševně kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků organizovaného tréninku a není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

 

Výstroj:

Výstroj jezdců musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Jezdec je povinen používat tyto ochranné pomůcky: přilbu, ochranné brýle, chránič trupu (hrudi, ramen, zad a horní části paží), bederní pás, chrániče bérců a kolen, chrániče loktů, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, boty a rukavice. U dětí do 18 let je povinný krční chránič !!

Pořadatel seriálu je povinen zajistit sanitní vůz vybavený pro poskytnutí první pomoci včetně lékaře. V případě nepřítomnosti sanitního vozu s lékařem je pořadatel povinen přerušit jízdu nebo trénink.

Cizí pomoc v průběhu organizovaného tréninku není povolena. V kat. dětí je možnost pomoci povolena. Charakter této pomoci musí odpovídat pravidlům fair play, nesmí závodníka zvýhodňovat oproti ostatním a nesmí zásadním způsobem ovlivnit pořadí v organizovaného tréninku. Výjimku tvoří situace, kdy k poskytnutí pomoci vydá pokyn v zájmu bezpečnosti traťový komisař.

Při organizovaném tréninku jsou používány praporky dle řádu motokrosu:

Červený prapor Stop – ukončení závodu nebo tréninku

Černý prapor a tabule s číslem – Stop pro příslušného jezdce

Žlutý prapor v klidu – Nebezpečí

Žlutý prapor – mávání – Bezprostřední nebezpečí – zákaz předjíždění

Zelený prapor – volná trať pro start závodu

Černobílá šachovnice – Konec závodu nebo tréninku

Protest:

Protest může jezdec podat po složení  částky  1000 kč. V případě, že bude protest uznán, tak se složená částka vrací a jezdec, proti kterému byl protest vznesen bude vyloučen z organizovaného tréninku bez náhrady. Vyloučení platí i pro jezdce, který se odmítne podrobit kontrole stroje nebo kontrole zdravotnímu stavu (alkohol aj.).

Účastník organizovaného tréninku, který nedodrží některý z bodů propozic, bude ohrožovat nebezpečnou jízdou ostatní účastníky organizovaného tréninku nebo hrubým způsobem poruší pravidla fair play, bude vyloučen bez náhrady. Jezdec podpisem přihlášky na každém díle organizovaného tréninku stvrzuje, že byl s propozicemi seriálu seznámen a bude je plně respektovat.