Provozní řád tratě

 

Provozovatelem motokrosové a enduro tratě je UAMK Medlov , Medlov 80

Kontaktní osoby:

p. Kubíček Miroslav        733 314 113  –  správce tratě

p.Vyroubal Antonín          605 26 2167

p. Majtner Leopold             737 190 681

 

Každý návštěvník areálu je povinen před vstupem do areálu a před započetím jeho využívání,
kontaktovat výše uvedené osoby nebo pověřeného člena UAMK přítomného v areálu, seznámit se s tímto provozním řádem,
řídit se jeho pokyny a počínat si vždy ohleduplně a zachovávat dobré mravy.

1.      Trénink je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných a návykových látek
(včetně léků snižujících pozornost a koncentraci).

 

2.      Jízda po trati je povolena výhradně terénním motocyklům (včetně enduro),
sajdkárám a čtyřkolkám, pitbikum a fichtlům splňujícím technické podmínky.

 

3.      Pro trénink jsou vymezeny následující tréninkové dny a doba:

  • úterý, čtvrtek    15.00-19.00 hod

  • sobota   10.00-17.00 hod

Příspěvek za trénink (na úpravu tratě):

Teamy – po dohodě s kontaktními osobami.
Motocykl do 85 ccm :  100 Kč
Motocykl nad 85 ccm :  200 Kč
Sidecar, čtyřkolka:  300 Kč
Provozovatel tratě si vyhrazuje právo tréninkový den zrušit nebo omezit jeho dobu,
případně pořádat v tento termín organizovaný trénink.
Nedodržení tréninkových dnů a doby je pokutováno peněžitou částkou 10.000 Kč.

4.      Jezdci mladší 18-ti let se smějí pohybovat po trati pouze pod dozorem jejich zákonného zástupce.

5.      Každý jezdec je povinen vybavit se příslušnou bezpečnostní výbavou (bezpečnostní helma, rukavice, chrániče, pevnou obuv atd.).

 

6.      Jezdci, trénující na trati, musí být důkladně seznámeni s ovládáním motocyklu.

 

7.      V první části tréninkové jízdy jede jezdec pomalu, seznamuje se s tratí, zejména jeho profilem, povrchovým složením,
sjízdností tratě a případnými dalšími změnami v profilu tratě.

 

8.      Při vjíždění na trať, stejně tak i vyjíždění z trati musí jezdec zvýšit opatrnost.

 

9.      Jízda po trati je daná a povolena pouze v jednom směru.

 

10.  Při hromadném tréninku a předjíždění musí jezdec/jezdci zvýšit opatrnost.

 

11.  Trénink jezdců není organizován (pokud není rozhodnuto jinak) a probíhá na vlastní nebezpečí.
Provozovatel nezajišťuje v době tréninku lékařskou ani jinou technickou pomoc.

 

12.  Při poruše motocyklu na trati je jezdec povinen jej neprodleně odstavit mimo trať.

 

13.  Jízda v místě parkování strojů a doprovodných vozidel je povolena
pouze na první rychlostní stupeň.

 

14.  V areálu trati a přilehlém okolí je zakázáno jakékoliv mytí, čištění a opravy motocyklů.
Doplňování provozních náplní je povoleno se zvýšenou opatrností. Zvláštní ohled je třeba brát na minimalizaci rušení okolí hlukem.

 

15.  Při manipulaci s hořlavými látkami (benzín) je zakázáno kouřit.

 

16.  Jakýkoliv únik provozních náplní je nezbytné bez prodlení hlásit provozovateli tratě
(viz. kontaktní osoby výše) a učinit nezbytná opatření vedoucí k zmírnění jejich následků.
Případné odstraňování následků úniku provozních náplní půjde k úhradě jeho původci.

17.  V celém prostoru trati a přilehlém okolí je zakázáno znečišťování odpadky a
odkládání jakéhokoliv odpadu (pneumatiky, oleje, atd.). Pro běžný komunální odpad jsou na určených místech v prostoru trati vyhrazeny a označeny odpadové kontejnery.

 

18.  V době tréninku je zakázán volný pohyb osob po trati a volné pobíhání psů a ostatních domácích
zvířat, a to i v blízkém okolí tratě.
Dále je zakázáno poškozovat vybavení a okolní zeleň, rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm, používat areál k jiným účelům a
jiným způsobem, než ke kterým je určen, stanovat a nocovat v něm.

 

19.  Při porušení provozního řádu nebo při nedodržení pokynů provozovatele, či jeho zástupce, bude jezdci jízda ukončena.

 

20.  Provozovatel areálu nenese odpovědnost za úraz či škody vzniklé při trénování na trati, mimo trať nebo za škody vzniklé doprovodem jezdce.

 

21.  Jakoukoliv škodu, kterou návštěvník způsobí provozovateli tratě nebo třetím osobám,
je povinen uvést na vlastní náklady do původního stavu nebo uhradit odpovídající finanční částkou, přičemž se řídí platnými právními předpisy.

 

 

22.  Přísný zákaz jízdy po poli

 

23.  Každý (jezdec, doprovod, návštěvník), kdo zahájí trénink nebo se pohybuje na trati
a v areálu tímto souhlasí s provozním řádem a bude jej dodržovat.